Nhà tránh bão 5 tỷ đồng hoang phế ở miền Tây

Ký sự 24-12-2017